KOMUTEX HYDRAULIK s r. o Logo Logo
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zprac.osob.údajů

Zprac.osob.údajů

 Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o.

Kontakty na správce: komutex@komutex.cz ; tel. +420 469 311 677, adresa: Vortová 90, 539 61 Vortová.

KOMUTEX HYDRAULIK  s.r.o. jako správce je odpovědný za veškerá zpracování osobních údajů v rámci agendy ve společnosti. Provádí zpracování osobních údajů pro dodržení právní povinnosti správce, která se na správce vztahuje nebo je nezbytné pro splnění smlouvy, (z titulu zaměstnavatele a pro ochranu práv a zákonem chráněných zájmů zaměstnanců, tj. sjednávání a plnění pracovních smluv, plnění povinností zaměstnavatele vůči státním institucím a úřadům a obchodní činnosti).

Osobní údaje shromažďuje a ukládá výlučně k tomuto účelu a archivuje po dobu nezbytnou k účelu, pro který jsou zpracovávány, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o. má zpracovanou interní směrnici na ochranu osobních údajů. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.

Společnost KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o. funkci pověřence pro ochranu osobních údajů neustanovila, pověřenec není jmenován, úkoly pověřence pro styk s veřejností vykonává správce zastoupený jednatelem společnosti.

Kontakt na jednatele společnosti:premus@komutex.cz; tel. +420 533 668 694,

Práva a povinnosti jsou upraveny Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Pokud společnost KOMUTEX HYDRAULIK zpracovává Vaše osobní údaje v rámci své agendy, máte následující práva:

  1. Dotázat se, zda se Vaše osobní údaje zpracovávají, a žádat jejich kopii, (čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (ON). V případě, že požadavek na poskytnutí informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, může takový zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek být odmítnut.
  2. Požadovat opravu svých osobních údajů pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, aby jejich zpracování bylo omezeno (čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. V případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím společnost plní úkol kvůli svému oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
  5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu správce zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte.
  6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože bude nejprve nutné ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na správce obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje v jednotlivých agendách podle účelu zpracování:

Podstatnou část údajů o zaměstnancích, zákaznících a dodavatelích zpracováváme, protože to přímo ukládají zákony či navazující vyhlášky a prováděcí předpisy (například zákoník práce, občanský zákoník, zákon o účetnictví, daňový zákon a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o dětech údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci ve společnosti, případně jsou předávány v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům. Na základě smluv jsou také zpracovávány údaje o zákaznících a dodavatelích.

Na základě oprávněného zájmu společnosti zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku společnosti, například kamerové systémy, zabezpečení objektů, i v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů společnosti, například IP adresy návštěvníků webu. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci, v případě incidentů mohou být poskytnuty Policii ČR či dotčeným osobám.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 Seznam agend

Předmět: doklad

Účel zpracování

Údaje v dokladu

Příjemce

Opodstatnění zpracování

Komentář

Osoba nakládající s údaji

Riziko ANO/NE

Smlouvy

Obchodní agenda,

jméno, příjmení, název společnosti, adresa sídla, (bydliště), datum narození, IČO, číslo bankovního účtu

Smluvní strana

zákon č. 89/2012 občanský zákoník

Evidence: v PC v datovém souboru, ve fyzické podobě v archivu

jednatel, vedoucí nákup, prodej, ekonom

NE

Evidence smluv

 

Účetní doklady, faktury

Ekonomická agenda

jméno, příjmení, název společnosti, adresa sídla, (bydliště), datum narození, IČO, číslo bankovního účtu

Dodavatel, odběratel

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Evidence: v PC v datovém souboru, ve fyzické podobě v archivu

odd. nákup, prodej, ekonom, účetní

NE

Evidence, karty a dokumentace zaměstnanců

Personální agenda,

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, místo a datum narození, rodné číslo, lékařské prohlídky, dosažené vzdělání, mzdové údaje, číslo bankovního účtu

správce, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny, Informace poskytované na žádost jiným úřadům, policii a soudům

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Zákon č. 586/1992, o dani z příjmu

Evidence: v PC v datovém souboru, ve fyzické podobě v archivu

ekonom, účetní

NE

Pracovní smlouvy,

socální a zdravotní pojištění,

mzdy,

 

Menu

Česky English